اگر کودکی زیر 3سال نتوانست به خواب و تغذیه‌ی مناسب و منظم عادت کند، چه باید کرد؟

اگر کودکی زیر 3سال نتوانست به خواب و تغذیه‌ی مناسب و منظم عادت کند، چه باید کرد؟

 اگر کودک، نیمه‌ی ‌شب دوبار بیدار می‌شود و شیر می‌خواهد، باید یک‌بار شیر بدهیم و یک‌بار اعتنا نکنیم تا به‌تدریج عادت کند. حتماً باید زمان مناسب میان آخرین تغذیه‌ی شب و زمان خواب او رعایت شود چون اگر با معده‌ی پُر به خواب برود، آثار سوء فراوانی -به‌خصوص در نوجوانی- دارد. (باید میان شام و خواب کودک، 2ساعت فاصله باشد.)

انتشار دهنده : محمدحسین کردآبادی

To Top ↑